ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő adatai

Neve: Kovács Anikó egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 44068088

Adószám: 78767867-1-25

Székhelye és postacíme: 3532 Miskolc, Andrássy u. 3-5. G. ép. 1/1. sz .

Email címe: k.arnyika@gmail.com

Telefonszám: 06-30-264-6926

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése

(1) A Vállalkozó szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, esetleges szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozó.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adataival kapcsolatos adatkezelés

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Vállalkozó jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás; jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

3. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél "Leiratkozás" alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. Hírlevél küldése a Vállalkozó termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó, adatfeldolgozóként a Vállalkozó IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

4. Adatkezelés a Vállalkozó webáruházában

(1) A Vállalkozó által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

(2) Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése.

(3) A Vállalkozó a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát.

(4) A Vállalkozó számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdés jogcímén.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Vállalkozó, a Vállalkozó IT szolgáltatójának munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 5 év végéig.

5. Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Vállalkozó ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23. §) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.

6. Direkt marketing célú adatkezelés

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) A Vállalkozó által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

(3) A személyes adatok kezelésének célja a Vállalkozó tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó, adatfeldolgozóként a Vállalkozó IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

7. Rendezvények szervezésével kapcsolódó adatkezelés

(1) A Vállalkozó tevékenységei közé tartozik, hogy élményfestést, kézműves foglalkozásokat, illetve ezen szolgáltatásokkal összefüggően táborokat szervez.

(2) Az adatkezelés célja: rendezvényen történő szolgáltatás nyújtása, a tábor megszervezése és lebonyolítása.

(3) A kezelt adatok köre: rendezvényen résztvevő felnőttek, gyerekek neve, telefonszáma, email címe, gyerek esetében a törvényes képviselő neve, a rendezvényen készült fotók.

(4) Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, továbbá a fotók esetében hozzájárulás.

(5) A Vállalkozó a rendezvényekkel összefüggésben kezelt adatokat a rendezvény lebonyolítását követően törli.

(6) A Vállakozó a rendezvényen készült képeket az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, a többi adatot a számviteli szabályok alapján 5 évig tárolja.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint a Vállalkozónál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

a. kérelmezni a Vállalkozónál az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását,

b. jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá

c. tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad), illetve

d. Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti - a hozzájárulás visszavonása előtt - végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a k.arnyika@gmail.com e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása alapján az adatkezelés megszüntetésének technikai átfutási ideje 30 nap.

e. Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

f. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az Ön választása szerint - az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Intézményünket.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a Vállalkozó székhelyén, illetve a honlapján található, amelynek linkje: https://www.arnyika.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).